สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2561
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [31469]
 - การเลี้ยงสัตว์  [19604]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [20496]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [19043]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [20158]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [19075]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [19118]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [18455]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [18814]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [19133]
 - จำนวนประชากร 2562  [19503]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [19367]
 - อุทกภัย  [18785]
 - ภัยแล้ง  [18815]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [21961]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [20655]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [19693]
 - สหกรณ์การเกษตร  [17562]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [19412]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [19066]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [19552]
 - ข้อมูลปี 2551  [19523]
 
สำนักงานจังหวัด  [17319]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [20420]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 687,612

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [28330]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืชปี 2561
 [31418]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [24385]

- การคำนวณต้นทุนการผลิต [21737]

- ระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร[24385]new
การตลาด
 - ราคาตลาด [15480]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [20346]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [15763]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [14388]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [21917]
 - พื้นที่ชลประทาน [19752]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [20316]
 - จำนวนประชากร 2561 [20159]new
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [15412]
 - สถานการณ์น้ำ  [15486]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [18730]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [28417]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [23359]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [20243]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [19422]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [19102]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [19198]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [19371]
 - กลุ่มเกษตรกร [19237]
 - สหกรณ์การเกษตร [17042]
 - วิสาหกิจชุมชน [19259]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [19285]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [20154]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [18996]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [18606]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [18137]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [18130]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [25778] new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร