หอยใหญ่นางรม ชมวิทยาลัยฝึกลิง มากยิ่งกุ้งกุลาดำ งามล้ำพระไสยาสน์ พระพุทธบาทควรผดุง รุ่งเรืองเมืองท่าทอง

ข้อมูลอำเภอ
ผู้บริหาร
แนะนำสำนักงาน
วิสัยทัศน์/บทบาทหน้าที่
ทำเนียบเกษตรอำเภอ
โครงสร้างอัตรากำลัง
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ผลิตภันฑ์กลุ่มแม่บ้าน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
แหล่งท่องเที่ยว
หน่วยงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานเกษตรจังหวัด  
เกษตรอำเภอเมือง           
เกษตรอำเภอพุนพิน      
เกษตรอำเภอท่าฉาง   
เกษตรอำเภอดอนสัก
เกษตรอำเภอบ้านนาสาร   
เกษตรอำเภอบ้านนาเดิม
เกษตรอำเภอเคียนซา
เกษตรอำเภอไชยา
เกษตรอำเภอเวียงสระ 
เกษตรอำเภอท่าชนะ
เกษตรอำเภอพระแสง
เกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม
เกษตรอำเภอบ้านตาขุน
เกษตรอำเภอชัยบุรี   
เกษตรอำเภอพนม
เกษตรอำเภอวิภาวดี  
เกษตรอำเภอเกาะสมุย
เกษตรอำเภอเกาะพงัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมวิชาการเกษตร 
 กรมพัฒนาที่ดิน
 กรมปศุสัตว์
 กรมประมง
 กรมป่าไม้
 สำนักงานประมงจังหวัด
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช ที่22
 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
อำเภอกาญจนดิษฐ์
 เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์
เคล็ดลับน่ารู้
พรมมิวัชพืชบำรุง
แนะนำวิชาการ
 การเลี้ยงหอยนางรม
การเลี้ยงหอยแครง 

 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยนางสาวสมัย สังข์ทองงาม นีกวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินกิจกรรมกับสมาชิกกลุ่มเครือข่าย Young Smart Farmer (YFS) ณ ฟาร์มดีมาก หมู่ที่ 4 ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีhttps://www.doae.go.th/ทั้งนี้กลุ่มเครือข่าย YSF ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์มีแผนผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สินค้าแบบเกษตรปราณีต และส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภคเป็นจุดสำคัญ
ภาพ : ขวัญตา/สมัย
22/11/2562
 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ และเจ้าหน้าที่จากการยางแห่งประเทศไทย สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี หารือวางแผนเฝ้าระวัง เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา สำหรับอำเภอกาญจนดิษฐ์ประกอบไปด้วยครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราจำนวน 8,412 ครัวเรือน เนื้อที่ทางการเกษตร จำนวน 143,506 ไร่ กระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง 13 ตำบล ในอำเภอกาญจนดิษฐ์ การเฝ้าระวังการระบาดจึงเป็นมาตราการสำคัญที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละตำบลกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้
22/11/2562
 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางสาวสมัย สังข์ทองงาม (เกษตรประจำตำบลกรูด) และ นางสาวกนกวรรณ ชูแขวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ขึ้นทะเบียนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ ตรวจสอบเก็บพิกัดแปลง และประชาสัมพันธ์รับสมัคร Young Smart Farmer ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
15/11/2562
 
ันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วย นางสาวกนกวรรณ ชูแขวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (เกษตรประจำตำบลพลายวาส) และคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลพลายวาส (ศบกต. พลายวาส) ประชุมวางแผนดำเนินงานด้านการพัฒนาการเกษตรประจำตำบลตำบลพลายวาส ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องความสำคัญของการปรับปรุงทะเบียนในรอบปี และโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรในปีงบประมาณ 2563 ณ ศบกต. พลายวาส หมู่ที่ 1 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14/11/2562
 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมาให้ นางสาวสมัย สังข์ทองงาม (เกษตรประจำตำบลกรูด) และ นางชุติมา ชูแสงศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมวาระประชุมหมู่บ้าน ณ ศาลาประชุมหมู่ที่ 2 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องความสำคัญของการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในรอบปี ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรในปีงบประมาณ 2563 เกษตรกรร่วมประชุมจำนวน 50 ราย
ภาพ/ข่าว : ชุติมา
14/11/2562
 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมาให้ นางสาวสมัย สังข์ทองงาม (เกษตรประจำตำบลกรูด) และ นางชุติมา ชูแสงศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมวาระประชุมหมู่บ้าน ณ ศาลาประชุมหมู่ที่ 8 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องความสำคัญของการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในรอบปี ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรในปีงบประมาณ 2563 เกษตรกรร่วมประชุมจำนวน 50 ราย
ภาพ/ข่าว : ชุติมา
13/11/2562
 
วันที่ 11 พฤษจิกายน 2562 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอกาญจนดิษฐ์ (กชภอ.กาญจนดิษฐ์) เพื่อสรุปภัยพิบัติฉุกเฉิน (ช้างป่า) ด้านพืช ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลป่าร่อน ได้รับความเสียหายทั้งสิ้น รวม 6 ราย พื้นที่เสียหายจำนวน 18 ไร่ คิดเป็นเงินชดเชยช่วยเหลือทั้งสิ้น จำนวน 30,420 บาท
ภาพ : ศรีสุดา
ข่าว : วิไลวรรณ
รายงาน : กนกวรรณ
09/11/2562
 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วย นายอนุรักษ์ มุ่งใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเวรยามวันหยุด ให้บริการปรับปรุงข้อมูลการเกษตรแก่พี่น้องเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ซึ่งขณะนี้ยังมีเกษตรกรมาขอใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ภาพ/ข่าว : ขวัญตา หล่อเพชร

09/11/2562
 
่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ตำบลท่าอุแท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ศพก. ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ ทั้งนี้ได้ส่งเสริมการจัดการแปลงปาล์มน้ำมันโดยการปูทางใบปาล์มน้ำมันในแปลง เพื่อให้การการย่อยสลายทางใบ การหมุนเวียนของปุ๋ยดินอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการชะล้างพังทะลายของหน้าดินในช่วงฤดูฝน ในขณะนี้
07/11/2562
 
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบ และเก็บพิกัดแปลงปาล์มน้ำมัน ของ นายอาชีพ แก้วใส ในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ปัญหาที่พบเนื่องจากการเก็บพิกัดแปลงของเกษตรกรคลาดเคลื่อน ทำให้การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นไม่ชัดแจ้ง จึงได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบแปลง
ภาพ/ข่าว : ขวัญตา หล่อเพชร
30/10/2562
 
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมาย ให้นางสาวสมัย สังข์ทองงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (เกษตรตำบลกรูด ทุ่งกง) พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงปาล์มน้ำมัน ทั้งด้านจำนวนพื้นที่และอายุปลูกของปาล์มน้ำมัน ของเกษตรกร 7 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันมีการปลูกปาล์มน้ำมันจริงตามที่แจ้งข้อมูล
แต่ในการตรวจสอบข้อมูล พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน พบปัญหาดังนี้
1. ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ปรับปรุงจาก farmbook มีจำนวนแปลงหลายแปลงในเอกสารที่ดินหนึ่งฉบับ (แปลงซ้ำ)
2.การจับพิกัดที่ดินของเกษตรกรมีความคลาดเคลื่อน เช่น จับพิกัดผิดแปลง จับพิกัดบริเวณบ้าน ฯลฯ

ภาพ/ข่าว : สมัย
28/10/2562
 
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมาย ให้ นายจักรกฤษณ์ คงทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตำบลทุ่งรัง/ตะเคียนทอง) พร้อมด้วย นางสาวกนกวรรณ ชูแขวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และผู้นำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงปาล์มน้ำมัน ทั้งด้านจำนวนพื้นที่ อายุปลูกและเก็บพิกัดแปลงปาล์มน้ำมัน ของเกษตรกร 4 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งรัง
พบแปลงเกษตร 1 แปลง ปลูกปาล์มน้ำมันและแจ้งอายุปลูกไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ภาพ/ข่าว : กนกวรรณ
28/10/2562
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวขวัญตา หล่อเพชร
เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์

รายงานตามระบบสารสเทศ
 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
 สินค้าเกษตรปลอดภัย/ได้มารตฐาน
 หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
 วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
 แทรกแซงราคาสินค้าเกษตร
 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง
 โครงการวิจัย foodsafety
 ทะเบียนผู้ปลูกพืชหลักเศรษฐกิจ
 ระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตพืช
 ระบบข้อมูลงานสถาบัน
ระบบทะเบียนเกษตรกร
 มาตรการประหยัดพลังงาน
สารสนเทศจัดการองค์กร
 รายงาน กสก.
 ภัยธรรมชาติ
สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท์ 0-7737-9013 โทรสาร 0-7737-9013 E-mail : sur_kanchanadit@doae.go.th