ข้อมูลอำเภอ
ผู้บริหาร
แนะนำสำนักงาน
วิสัยทัศน์/บทบาทหน้าที่
ทำเนียบเกษตรอำเภอ
โครงสร้างอัตรากำลัง
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ผลิตภันฑ์กลุ่มแม่บ้าน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
แหล่งท่องเที่ยว
หน่วยงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานเกษตรจังหวัด  
เกษตรอำเภอเมือง           
เกษตรอำเภอพุนพิน     
เกษตรอำเภอท่าฉาง   
เกษตรอำเภอดอนสัก
เกษตรอำเภอบ้านนาสาร   
เกษตรอำเภอบ้านนาเดิม
เกษตรอำเภอเคียนซา
เกษตรอำเภอไชยา
เกษตรอำเภอเวียงสระ 
เกษตรอำเภอท่าชนะ
เกษตรอำเภอพระแสง
เกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม
เกษตรอำเภอบ้านตาขุน
เกษตรอำเภอชัยบุรี   
เกษตรอำเภอพนม
เกษตรอำเภอวิภาวดี  
เกษตรอำเภอเกาะสมุย
เกษตรอำเภอเกาะพงัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 
 
 
 
 
 
วันที่ 4 มกราคม 2564 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ และเจ้าหน้าที่ พิจารณาข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงาน การส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้าง โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จากกลุ่มผู้จ้างงานระดับตำบล จำนวน 21 ราย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-2019 สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างอย่างรัดกุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้เพื่อส่งต่อรายงานไปยังหน่วยงานระดับกลางต่อไป
07/12/2563
 
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับ นายทวีศักดิ์ หนูรักษ์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาที่ดิน พบปะผู้รับจ้างเหมาแรงงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อชี้แจงโครงการ และวางแนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริมเกษตรกรเจ้าของแปลงผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ทั้งนี้มี ว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบนโยบายการทำงานแก่ผู้รับจ้างงานโครงการ1ตำบล1กลุ่มทฤษฎีใหม่ ทั้ง 22 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
07/12/2563
 
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับ นายทวีศักดิ์ หนูรักษ์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาที่ดิน พบปะผู้รับจ้างเหมาแรงงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อชี้แจงโครงการ และวางแนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริมเกษตรกรเจ้าของแปลงผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีผู้รับจ้างเหมาแรงงานซึ่งผ่านการคัดเลือก จำนวน 22 ราย ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
07/12/2563
 
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา13.00 น. นางสาวขวัญตา หล่อเพชรเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและผลิตอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานีมอบ หญ้าอาหารสัตว์ จำนวน 600 ฟ่อน พร้อมเวชภัณฑ์ สนับสนุนแก่เกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์ ที่ ประสบอุทกภัยของตำบลช้างขวา ตำบลพลายวาสตำบลทุ่งกงตำบลทุ่งรังและตำบลท่าทองใหม่ ณ บริเวณหน้าศาลาประชาคม อำเภอกาญจนดิษฐ์โดยมีว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์
นายอำเภอกาญจนดิษฐ์เป็นประธานในการมอบหญ้าอาหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในช่วงที่น้ำท่วมขังพื้นที่ปลูกหญ้าทำให้สัตว์ขาดหญ้าอาหารดังกล่าว
05/12/2563
 
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับ ธกส. ดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกร เพื่อก้าวสู่ Smart Farmer
ทั้งนี่มี นายอนุรักษ์ มุ่งใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการแปลงไม้ผล แก่เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 ราย ณ ศาลาประชาคมอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
02/12/2563
 
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ชี้แจ้งแนวทางการดำเนินให้กับผู้จ้างเหมาแรงงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยมีผู้รับจ้างเหมาแรงงานซึ่งผ่านการคัดเลือก จำนวน 22 ราย เข้ารับการรายงานตัว
01/12/2563
 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากช้าง ที่ได้รับประสบภัยในพื้นที่ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ : ก.ช.ภ.อ. (ภัยจากช้างป่า) จำนวน 17 ราย ยอดเงิน 93,795 บาท ณ ห้องประชุมเมืองท่าทอง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยมี ว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าว
03/11/2563
 
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ และ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผักอินทรีย์มาตรฐาน PGS ตำบลป่าร่อน ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากเทสโก้โลตัส และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดูงาน/หารือ แนวทางการจัดจำหน่ายผลผลิต โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผักอินทรีย์มาตรฐาน PGS ตำบลป่าร่อน และเครือข่ายตำบลช้างขวา ร่วมให้ข้อมูล ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผักอินทรีย์มาตรฐาน PGS ตำบลป่าร่อน
28/10/2563
 

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นางสาวสมัย สังข์ทองงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายจักรกฤษณ์ คงทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับนายทวีศักดิ์ หนูรักษ์ และเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบ ออกแบบ วางผังแปลงของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ระยะที่ 3 ในพื้นที่ตำบลทุ่งกง ตำบลทุ่งรัง ตำบลกรูด และตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 8 แปลง

26/10/2563
 
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย ชูนาค ประธานในที่ประชุม ร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอกาญจนดิษฐ์ : ก.ช.ภ.อ. (ภัยจากช้างป่า) พิจารณาเพื่อให้การชดเชย ช่วยเหลือแก่เกษตรกรตำบลช้างซ้ายที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าทำลายจากช้างป่า ณ ห้องประชุมเมืองท่าทอง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์
26/10/2563
 

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นางวันทนา ไข่มุกข์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ นายทวีศักดิ์ หนูรักษ์ และเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมตรวจสอบพื้นที่และออกแบบ วางผังแปลงของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ณ ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 แปลง ตรวจสอบและผ่านตามหลักเกณฑ์ผ่าน จำนวน 7 แปลง อีก 1 แปลงเกษตรกรขอสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ

21/10/2563
 
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งเสริมความรู้การจัดตั้ง และการจดทะเบียนสหกรณ์ สำหรับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน (นิติบุคคล) เพื่อเข้าร่วมโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้านเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
06/10/2563
 
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการตลาดนัดสินค้าเกษตรกร อำเภอกาญจนดิษฐ์
โดยมี ว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เยื่อมเยือนบู๊ทแม่ค้า เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินกิจกรรม
ทั้งนี้ได้ตั้งจุดนัดพบเกษตรกรเพื่อการกระจายสินค้าแปรรูปจากกลุ่มแม่บ้าน วิสาหกิจชุมชน ผลผลิตผลทางการเกษตรสู่ผู้บริโภคโดยตรง เกษตรกรมีที่ขาย ผู้บริโภคได้สินค้าสดใหม่ ราคายุติธรรม และจะมีการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทุกๆ วันจัทร์ เพื่อผลักดันให้เป็นจุดกระจายสินค้าเกษตรที่สำคัญ ณ สนามใต้ขาม หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
05/10/2563
 
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประจำเดือนกันยายน 2563 ครั้งที่ 11/2563 ตามระบบส่งเสริมการเกษตร แบบ T&V System เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- การสรุปการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2563
- ผลการติดตาม/รายงานความก้าวหน้าโครงการ 9101 ในระดับพื้นที่
- การให้บริการเกษตรกรที่ดี/การป้องกันและลดข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ของเกษตรกร
- เน้นย้ำการอยู่เวรประจำสำนักงานในวันหยุดราชการ
- ชี้แจง สรุปผลการรับสมัครแปลงเกษตร และผู้จ้างงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎ์ธานี
05/10/2563
 
วันที่ 28 กันยายน 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เพื่อความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
05/10/2563
 
วันที่ 23 กันยายน 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาบริหารจัดการมะพร้าวภาคใต้ เพื่อทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่เพื่อขยายผลโครงการฯ
ทั้งนี้ได้ติดตามจุดส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการแปลงมะพร้าว ของ นายสุทธิ เฝือชัย เกษตรกรหมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนทอง, ศูนย์ฝึกลิง พื้นที่ หมู่ 3 ตำบลตะเคียนทอง และแปลงปลูกโกโก้ ของนายวิหารพร สว่างแสง เกษตรกรหมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23/09/2563
 
 
 
 

ประกาศ รับสมัครเกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรกรท่านใดต้องการสระน้ำไว้ใช้ในสวนให้มาสมัครได้ที่สนง.เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ตั้งแต่วันนี้ - 9 กันยายน นี้ หรือติดต่อจนท.เกษตรตำบลได้โดยตรง
**สิ่งที่จะได้รับเมื่อท่านเข้าร่วมโครงการ
1.ขุดสระน้ำให้ขนาดไม่เกิน 3 ไร่
2.ได้รับการฝึกอบรมความรู้เกษตรทฤษฏีใหม่
3.ได้รับปัจจัยการผลิตด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ระวัง! หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ระบาดในข้าว (!) พบเจอ แจ้งได้ที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน

 

ขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรประจำปี งบประมาณ 2563 ณ หน้าศาลาประชาคม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

 

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
 
 

 

ว่าง

รายงานตามระบบสารสเทศ
 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
 สินค้าเกษตรปลอดภัย/ได้มารตฐาน
 หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
 วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
 แทรกแซงราคาสินค้าเกษตร
 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง
 โครงการวิจัย foodsafety
 ทะเบียนผู้ปลูกพืชหลักเศรษฐกิจ
 ระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตพืช
 ระบบข้อมูลงานสถาบัน
ระบบทะเบียนเกษตรกร
 มาตรการประหยัดพลังงาน
สารสนเทศจัดการองค์กร
 ภัยธรรมชาติสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท์ 0-7737-9013 โทรสาร 0-7737-9013 E-mail : sur_kanchanadit@doae.go.th