สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2561
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [30975]
 - การเลี้ยงสัตว์  [19337]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [20206]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [18800]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [19874]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [18826]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [18868]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [18178]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [18578]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [18911]
 - จำนวนประชากร 2562  [19245]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [19112]
 - อุทกภัย  [18567]
 - ภัยแล้ง  [18584]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [21598]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [20336]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [19436]
 - สหกรณ์การเกษตร  [17331]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [19172]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [18842]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [19324]
 - ข้อมูลปี 2551  [19262]
 
สำนักงานจังหวัด  [17129]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [20142]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 679,941

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [27802]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืชปี 2561
 [30801]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [24023]

- การคำนวณต้นทุนการผลิต [21654]

- ระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร[24023]new
การตลาด
 - ราคาตลาด [15458]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [20081]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [15735]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [14171]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [21612]
 - พื้นที่ชลประทาน [19493]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [20061]
 - จำนวนประชากร 2561 [20079]new
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [15205]
 - สถานการณ์น้ำ  [15185]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [18517]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [27492]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [22950]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [19979]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [19191]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [18864]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [18984]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [19136]
 - กลุ่มเกษตรกร [18999]
 - สหกรณ์การเกษตร [16819]
 - วิสาหกิจชุมชน [19026]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [19063]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [19904]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [18757]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [18328]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [17891]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [17933]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [25684] new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร