ข้อมูลอำเภอ
ผู้บริหาร
แนะนำสำนักงาน
วิสัยทัศน์/บทบาทหน้าที่
ทำเนียบเกษตรอำเภอ
โครงสร้างอัตรากำลัง
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ผลิตภันฑ์กลุ่มแม่บ้าน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
แหล่งท่องเที่ยว
หน่วยงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานเกษตรจังหวัด  
เกษตรอำเภอเมือง           
เกษตรอำเภอพุนพิน     
เกษตรอำเภอท่าฉาง   
เกษตรอำเภอดอนสัก
เกษตรอำเภอบ้านนาสาร   
เกษตรอำเภอบ้านนาเดิม
เกษตรอำเภอเคียนซา
เกษตรอำเภอไชยา
เกษตรอำเภอเวียงสระ 
เกษตรอำเภอท่าชนะ
เกษตรอำเภอพระแสง
เกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม
เกษตรอำเภอบ้านตาขุน
เกษตรอำเภอชัยบุรี   
เกษตรอำเภอพนม
เกษตรอำเภอวิภาวดี  
เกษตรอำเภอเกาะสมุย
เกษตรอำเภอเกาะพงัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 
วันที่ 14 กันยายน 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับคณะทำงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ดำเนินการทดสอบเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างงานตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้วิถีการปฏิบัติอย่างรัดกุมจากมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยมีผู้สนใจสมัครเป็นผู้รับจ้างงาน จำนวน 57 ราย มีผู้เข้ารับการทดสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ จำนวน 40 ราย
14/09/2563
 
วันที่ 10 กันยายน 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าอุแท ซึ่งมีกิจกรรมต่อยอดโดยก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนปาล์มน้ำมันท่าอุแท ณ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นจุดรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพ และให้ราคายุติธรรมแก่สมาชิกภายในกลุ่ม มี นายปรีชา แก้วขำ รองประธานวิสาหกิจชุมชนปาล์มน้ำมันท่าอุแท ให้การต้อนรับ ได้เยี่ยมชมจุดชั่งน้ำหนักผลปาล์ม ระบบประมวลผล พบว่าความก้าวหน้าในการสร้างลานรับซื้อผลผลิตดังกล่าวสำเร็จไปแล้วกว่าร้อยละ 80 และกำลังจะเปิดรับซื้อผลผลิตได้เร็วๆนี้
10/09/2563
 
วันที่ 4 กันยายน 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นางสาวสมัย สังข์ทองงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ จัดประชุมคณะกรรมการ ศบกต.ทุ่งกง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่, การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และหารือร่วมกันเรื่องการจัดตลาดสินค้าชุมชนตำบลทุ่งกง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 28 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
04/09/2563
 
วันที่ 3 กันยายน 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ คงทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตำบลตะเคียนทอง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงโครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ แก่เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 ราย ณ หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้แปลงที่เกษตรกรนำมาเข้าร่วมเป็นแปลงปาล์มน้ำมัน ซึ่งให้ผลผลิตตกต่ำ จึงอยากเปลี่ยนพืชปลูก และสนใจเข้าร่วมโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ ตอบข้อซักถาม เยี่ยมเยือนติดตามแปลง และรับสมัครเกษตรกรรายดังกล่าวเข้าร่วมโครงการฯ อีกด้วย
03/09/2563
 
วันที่ 2 กันยายน 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมวาระประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกันยายน 2563 เพื่อรับทราบแผนดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ และประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ แก่ตัวแทนผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 117 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจโครงการแก่เกษตรกรในระดับหมู่บ้านต่อไป
02/09/2563
 
วันที่ 1 กันยายน 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วย นางวันทนา ไข่มุกข์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตำบลป่าร่อน) ร่วมกิจกรรมมอบบ้านหลังใหม่ จากใจเหล่ากาชาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี2563 แก่นางสาวสาคร จิตรคำนึง ณ บ้านเลขที่ 49/3 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ได้สนับสนุน และจัดทำแปลงผักสวนครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ มีนางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านหลังใหม่ดังกล่าว
01/09/2563
 
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางวันทนา ไข่มุกข์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตำบลป่าร่อน) และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่เพื่อการสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ แก่เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 58 ราย
ทั้งนี้มีผู้สนใจเป็นเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแต่ได้อยู่ในกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสานของกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่แล้ว ตลอดถึงมีปัญหาจำกัดบางประการ เช่นด้านการขุดบ่อกักเก็บน้ำ เกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการแต่มีพื้นที่ที่ขอทุนปลูกพืชกับการยางแห่งประเทศไทยแล้ว และผู้สนใจสมัครรับจ้างแรงงาน แต่คุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ได้นำประเด็นปัญหาดังกล่าวหารือในที่ประชุมสรุปการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ ให้ได้แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้โครงการดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป...
28/08/2563
 
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางสาวกนกวรรณ ชูแขวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายอนุรักษ์ มุ่งใหม่ และ นายจักรกฤษณ์ คงทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อการวินิจฉัยศัตรูพืชที่เข้าทำลาย และสร้างความเสียหายในแปลงมะพร้าว ของ นายสายัณต์ วัชรินทร์พร เกษตรกร หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้พบว่าแปลงมะพร้าวดังกล่าวมีอายุปลูกอยู่ในช่วงกำลังจะให้ผลผลิต เกษตรกรพบร่องรอยการเข้าทำลายของแมลงดำหนาม เป็นสาเหตุความกังวลเรื่องความเสียหายของผลผลิต ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้เรื่องการจัดการแปลง การรักษาสมดุลนิเวศในแปลง และการเฝ้าระวังการระบาดแก่เกษตรกร เพื่อการจัดการแปลงที่ดีต่อไป
26/08/2563
 
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นายแสงเจริญ วิศิษฏ์ไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (เกษตรตำบลท่าอุแท) ลงพื้นที่ดำเนินการวางแผนปฏิบัติงานและแผนเชื่อมโยงธุรกิจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยหมักรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยหมักรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 22 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยหมักรักษ์สิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
26/08/2563
 
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางชุติมา ชูแสงศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (เกษตรตำบลช้างซ้าย) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงปลูกข้าวไร่เพื่อการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563
ทั้งนี้ได้ตรวจสอบแปลงของเกษตรกร 5 ราย แปลงปลูก จำนวน 5 แปลง ปลูกข้าวไร่แซมในแปลงยางพารา/ปาล์มน้ำมัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 21 ไร่ ณ พื้นที่ หมู่ที่ หมู่ 5 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
26/08/2563
 
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นายอนุรักษ์ มุ่งใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตำบลคลองสระ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับสมาชิกเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลคลองสระ ดำเนินโครงการต่อยอดระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม : เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สนับสนุนความรู้การจัดการดินปุ๋ย และสานสัมพันธ์สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลคลองสระ (แปลงใหญ่ ปี 2562) ณ พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25/08/2563
 
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางวันทนา ไข่มุกต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตำบลป่าร่อน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงปลูกข้าวไร่เพื่อการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563
ทั้งนี้ได้ตรวจสอบแปลงของเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ หมู่ 9 ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 ราย แปลงปลูก จำนวน 6 แปลง ปลูกข้าวไร่แซมในแปลงยางพารา รวมจำนวน 17 ไร่
25/08/2563
 
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ได้มอบหมายให้นางสาวสมัย สังข์ทองงาม และนางชุติมา ชูแสงศรี ร่วมถ่ายทำรายการเกษตรดี๊ดีกับพี่คำรณ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเครื่องแกงบ้านทับท้อน และกลุ่มปลาแดดเดียวท่าทองใหม่ ที่มีการดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจากการสนับสนุนจากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24/08/2563
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ประจำสัปดาห์ ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ T&V System เพื่อขับเคลื่อนงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
-เน้นย้ำการจัดทำเอกสารประกอบตัวชี้วัด รอบที่ 2 ของข้าราชการ/พนักงานราชการปีงบประมาณ 2563
-การให้บริการข้อมูล/ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่ดี
-เน้นย้ำการอยู่เวรยามสำนักงาน
-โครงการประกันรายได้เกษตกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 62/63 งวดที่ 9 การ
-ความก้าวหน้าการประสานงานกรรจัดตั้ง RSPO และโครงการต่อยอดเกษตรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน
โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24/08/2563
 
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางสาวกนกวรรณ ชูแขวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการคลินิกเกษตร เป็นที่ปรึกษาปัญหาด้านโรคและแมลงศัตรูพืชในระดับพื้นที่แก่เกษตรกร
ทั้งนี้เนื่องด้วยสภาพอากาศร้อนอบอ้าวในตอนกลางวัน และหมอกลงจัดในช่วงเช้าทำให้เกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหาโรคพืช ดังนี้
-ผู้ปลูกองุ่น 2 แปลง
คือแปลงของ นางสุจินต์ มีลาภ เกษตรกรหมู่ที่ 3 และ แปลงของ นางอุษณา วิชัยดิษฐ เกษตรกรหมู่ที่ 9 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประสบปัญหา ราสนิมในองุ่น เบื้องต้นให้เกษตรกรทำความสะอาดแปลง ตัดแต่งกิ่งใบที่เป็นโรคออกไปทำลายนอกโรงเรือน และฉีดพ่น Bacillus subtilis (Bs) ควบคุม และติดตามอาการ
24/08/2563
 
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการประสานงานเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560-2563 เพื่อรับมอบพันธุ์ปลากินพืชจากสำนักงานประมงจังหวัดสราษฎร์ธานี ซึ่งผู้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาเป็นเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560-2563 กับสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ และได้รับการประเมินแปลงอยู่ในระดับ A จำนวน 8 ราย รายละ 1,000 ตัว
24/08/2563
 
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นายแสงเจริญ วิศิษฏ์ไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ดำเนินการประชุมประจำเดือน เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการต่อยอด (ลานเทรับซื้อผลผลิต และการเชื่อมโยง RSPO) กลุ่มปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่ แก่สมาชิกเกษตรกรปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่ตำบลท่าอุแท จำนวน 34 ราย ณ ศพก.ท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24/08/2563
 
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับคณะกรรมการระดับอำเภอประชุมเตรียมพร้อมการดำเนินการโครงการมอบบ้านใหม่จากใจเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยมีว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร ์นายอำเภอกาญจนดิษฐ์เป็นประธาน
19/08/2563
 
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร มอบหมายให้ นางชุติมา ชูแสงศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (เกษตรตำบลช้างซ้าย) พร้อมด้วย นายจักรกฤษณ์ คงทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตำบลทุ่งรัง) และ นายแสงเจริญ วิศิษฏ์ไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงปลูกข้าวเพื่อการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563 ทั้งนี้ได้ตรวจแปลงเกษตรกร พื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 2 ราย 17 ไร่ และ เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งรังทอง ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 3 ราย 14 ไร่
19/08/2563
 
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร มอบหมายให้ นางสาวกนกวรรณ ชูแขวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (เกษตรตำบลพลายวาส) ร่วมกับคณะกรรมการ ศบกต. ดำเนินการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลพลายวาส (ศบกต. พลายวาส) ทั้งนี้ได้ร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนาการเกษตรในด้านต่างๆ เช่น เก็บข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืช (รต.) ระดับตำบลการประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมกิจกรรมตลาดเกษตรกรติดตามความก้าวหน้าของงานวิสาหกิจชุมชนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการแปรรูปเป็นลูกประคบ ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.พลายวาส และได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเก็บภาษีที่ดิน ประจำตำบลพลายวาส เรื่อง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส
19/08/2563
 
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร มอบหมายให้ นางสาวสมัย สังข์ทองงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำทีมโดย นายถาวร ศรีประจันทร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เพื่อการสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ ซึ่งหนึ่งในจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ ที่แนะนำในวันนี้ คือ แปลงของ นางอุษณา วิชัยดิษฐ เจ้าของจุดเรียนรู้ ศพก. เครือข่าย ไร่ไบโอ เกษตรแนวใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งในแปลงมีการปลูกไม้ผล แบบผสมผสาน หลากหลายชนิด เช่น ลำไย ฝรั่ง ชมพู่ มะพร้าว โรงเรือนองุ่น การปลูกพืชแซมในสวนยางพารา เหมาะสำหรับที่ท่องเที่ยวและจุดเรียนรู้ด้านการจัดการแปลงเกษตร
19/08/2563
 
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประชุมวางแผนการทำงานประจำสัปดาห์ ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ T&V System (สัญจร) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
-วางแผนการลงพื้นที่เพื่อพบปะ/ส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกร
-การให้บริการเกษตรกรที่ดี/การป้องกันและลดข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ของเกษตรกร
-เน้นย้ำการอยู่เวรยาม รักษาทรัพย์สินและความเรียบร้อยของสำนักงาน
-การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมร่วมกัน ณ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
17/08/2563
 

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นางสาวสมัย สังข์ทองงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับ อบต. ทุ่งกง และคณะกรรมการ ศบกต.ทุ่งกง จัดอบรมโครงการเสริมสร้างอาชีพเสริมแก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาทักษะในการทำการเกษตร และส่งเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร มีการอบรมหลักสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกพืชแซมในสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน และข้อคำนึงในการปลูกทุเรียน โดยในการอบรมมีนายยุทธพงศ์ อรุณคง นายก อบต.ทุ่งกง เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์พบปะพร้อมให้คำแนะนำการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 ราย ณ ม.2 ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

17/08/2563
 
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยนางวันทนา ไข่มุกข์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตำบลป่าร่อน) และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนางสาวสาคร จิตรคำนึง ซึ่งเป็นผู้พิการ/สูงอายุ และได้รับมอบบ้านจากโครงการบ้านใหม่จากใจเหล่ากาชาด สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้สำนักเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ได้สนับสนุนต้นกล้าผักสวนครัว ได้ส่งเสริมการปลูก เป็นครัวข้างบ้าน จะได้มีอาหารบริโภคตลอดไป และเสริมสร้างเป็นรายได้แก่ครอบครัว ณ บ้านเลขที่ 49/3 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
13/08/2563
 
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในช่วงเช้า ลงนามถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะ วางพารพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในช่วงค่ำ โดยมีว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์เป็นประธานในพิธี
12/08/2563
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วย นายแสงเจริญ วิศิษฏ์ไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับตัวแทนแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนปาล์มน้ำมันตำบลท่าอุแท หารือเรื่องการรับซื้อผลผลิตของกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ จากลานเทปาล์มน้ำมันของกลุ่มและหารือเรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ณ บริษัทกาญจนดิษฐ์น้ํามันปาล์ม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เมื่อกลุ่มเกษตรกรได้รวมตัวกันพัฒนา และจำหน่ายผลปาล์มน้ำมันแล้ว ทางโรงงานได้สนใจและให้สิทธิประโยชน์แก่กลุ่มทั้งนี้ทั้งนั้นตัวแทนกลุ่มจะนำข้อมูลที่ได้จากการหารือนี้มาชี้แจงในการประชุมกลุ่มต่อไป
11/08/2563
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางวันทนา ไข่มุกข์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตำบลป่าร่อน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชิวิต สู้โควิด -19 ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ได้สนับสนุนปัจจัย และส่งเสริม เพื่อจัดทำเป็นจุดเรียนรู้ การปลูกพืชผักสมุนไพรในครัวเรือน โดยได้ใช้แปลงของ นายสามารถ รอดสีเสน เกษตรกรหมู่ที่ 9 ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นแปลงตัวอย่างเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ ในชุมชน
11/08/2563
 
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกิจกรรม “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน “ ประจำปี 2563 โดยมีว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 117 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว อย่างพร้อมเพรียงกัน
11/08/2563
 
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำสัปดาห์ ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ T&V System เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- การเตรียมเอกสารแนบประกอบการประเมิน รอบที่ 2/2563
- สรุปการดำเนินงานตลาดเกษตรกร “พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร” เพื่อวางแนวทางการสานงานต่อในครั้งต่อไป
- ระบบทะเบียนเกษตรกร การปรับปรุงข้อมูลด้านพืชปลูก และโครงการที่มีผลให้มีการยกเลิกการเป็นสมาชิกในครัวเรือนการเกษตร
- หารือแนวทางการดำเนินงานแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน / RSPO
- วางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรระดับพื้นที่
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10/08/2563
 
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางสาวสมัย สังข์ทองงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ติดตามการดำเนินกิจกรรมในแปลง นายเจษฎา ด้วงยิ้ม Young Smart Farmer ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ ซึ่ง Young Smart Farmer ได้มีการจัดการแปลง และบริหารความเสี่ยง โดยแบ่งพื้นที่จากเดิมปลูกยางพาราทั้งแปลง มาปลูกทุเรียน และโดยมีการวางระบบน้ำ ปรับปรุงคุณภาพดิน ปลูกพืชผักหมุนเวียน เช่น พริก ข้าวโพด มะเขือ ฯลฯซึ่งเป็นพืชที่บริโภคในครัวเรือน และสร้างรายได้รายวัน จากการเยี่ยมแปลง พบการเข้าทำลายของแมลงตระกูลด้วง ลักษณะคล้ายด้วงงวงกัดใบมะม่วง เข้าทำลายกัดกินใบอ่อนของทุเรียน ได้แนะนำให้กำจัดก่อนจะเกิดการระบาดรุนแรงไปกว่านี้
07/08/2563
 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับตัวแทนแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนปาล์มน้ำมันตำบลท่าอุแท หารือเรื่องการรับซื้อผลผลิตของกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ จากลานเทปาล์มของกลุ่ม และหารือเรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตร ทั้งนี้ มีนายสังสังคม ชุมสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวณัฐฐินันท์ จงไกรจักร เจ้าหน้าทที่ ณ บริษัทแสงศิริอุตสาหกรรม จำกัด ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
07/08/2563
 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางสาวสมัย สังข์ทองงาม ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุ่งกง ประชุมคณะกรรมการ ศบกต. ครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจารณาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ วางแผนการจัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.ทุ่งกง จำนวน 30,000 บาท การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และวางแผนการจัดทำตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ตำบลทุ่งกง
07/08/2563
 
 
 
 

ประกาศ รับสมัครเกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรกรท่านใดต้องการสระน้ำไว้ใช้ในสวนให้มาสมัครได้ที่สนง.เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ตั้งแต่วันนี้ - 9 กันยายน นี้ หรือติดต่อจนท.เกษตรตำบลได้โดยตรง
**สิ่งที่จะได้รับเมื่อท่านเข้าร่วมโครงการ
1.ขุดสระน้ำให้ขนาดไม่เกิน 3 ไร่
2.ได้รับการฝึกอบรมความรู้เกษตรทฤษฏีใหม่
3.ได้รับปัจจัยการผลิตด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ระวัง! หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ระบาดในข้าว (!) พบเจอ แจ้งได้ที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน

 

ขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรประจำปี งบประมาณ 2563 ณ หน้าศาลาประชาคม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

 

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
 
 

นางสาวขวัญตา หล่อเพชร
เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์

รายงานตามระบบสารสเทศ
 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
 สินค้าเกษตรปลอดภัย/ได้มารตฐาน
 หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
 วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
 แทรกแซงราคาสินค้าเกษตร
 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง
 โครงการวิจัย foodsafety
 ทะเบียนผู้ปลูกพืชหลักเศรษฐกิจ
 ระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตพืช
 ระบบข้อมูลงานสถาบัน
ระบบทะเบียนเกษตรกร
 มาตรการประหยัดพลังงาน
สารสนเทศจัดการองค์กร
 ภัยธรรมชาติสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท์ 0-7737-9013 โทรสาร 0-7737-9013 E-mail : sur_kanchanadit@doae.go.th