ข้อมูลอำเภอ
ผู้บริหาร
แนะนำสำนักงาน
วิสัยทัศน์/บทบาทหน้าที่
ทำเนียบเกษตรอำเภอ
โครงสร้างอัตรากำลัง
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ผลิตภันฑ์กลุ่มแม่บ้าน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
แหล่งท่องเที่ยว
หน่วยงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานเกษตรจังหวัด  
เกษตรอำเภอเมือง           
เกษตรอำเภอพุนพิน     
เกษตรอำเภอท่าฉาง   
เกษตรอำเภอดอนสัก
เกษตรอำเภอบ้านนาสาร   
เกษตรอำเภอบ้านนาเดิม
เกษตรอำเภอเคียนซา
เกษตรอำเภอไชยา
เกษตรอำเภอเวียงสระ 
เกษตรอำเภอท่าชนะ
เกษตรอำเภอพระแสง
เกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม
เกษตรอำเภอบ้านตาขุน
เกษตรอำเภอชัยบุรี   
เกษตรอำเภอพนม
เกษตรอำเภอวิภาวดี  
เกษตรอำเภอเกาะสมุย
เกษตรอำเภอเกาะพงัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำสัปดาห์ ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ T&V System เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- การเตรียมเอกสารแนบประกอบการประเมิน รอบที่ 2/2563
- สรุปการดำเนินงานตลาดเกษตรกร “พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร” เพื่อวางแนวทางการสานงานต่อในครั้งต่อไป
- ระบบทะเบียนเกษตรกร การปรับปรุงข้อมูลด้านพืชปลูก และโครงการที่มีผลให้มีการยกเลิกการเป็นสมาชิกในครัวเรือนการเกษตร
- หารือแนวทางการดำเนินงานแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน / RSPO
- วางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรระดับพื้นที่
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10/08/2563
 
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางสาวสมัย สังข์ทองงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ติดตามการดำเนินกิจกรรมในแปลง นายเจษฎา ด้วงยิ้ม Young Smart Farmer ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ ซึ่ง Young Smart Farmer ได้มีการจัดการแปลง และบริหารความเสี่ยง โดยแบ่งพื้นที่จากเดิมปลูกยางพาราทั้งแปลง มาปลูกทุเรียน และโดยมีการวางระบบน้ำ ปรับปรุงคุณภาพดิน ปลูกพืชผักหมุนเวียน เช่น พริก ข้าวโพด มะเขือ ฯลฯซึ่งเป็นพืชที่บริโภคในครัวเรือน และสร้างรายได้รายวัน จากการเยี่ยมแปลง พบการเข้าทำลายของแมลงตระกูลด้วง ลักษณะคล้ายด้วงงวงกัดใบมะม่วง เข้าทำลายกัดกินใบอ่อนของทุเรียน ได้แนะนำให้กำจัดก่อนจะเกิดการระบาดรุนแรงไปกว่านี้
07/08/2563
 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับตัวแทนแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนปาล์มน้ำมันตำบลท่าอุแท หารือเรื่องการรับซื้อผลผลิตของกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ จากลานเทปาล์มของกลุ่ม และหารือเรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตร ทั้งนี้ มีนายสังสังคม ชุมสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวณัฐฐินันท์ จงไกรจักร เจ้าหน้าทที่ ณ บริษัทแสงศิริอุตสาหกรรม จำกัด ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
07/08/2563
 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางสาวสมัย สังข์ทองงาม ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุ่งกง ประชุมคณะกรรมการ ศบกต. ครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจารณาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ วางแผนการจัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.ทุ่งกง จำนวน 30,000 บาท การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และวางแผนการจัดทำตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ตำบลทุ่งกง
07/08/2563
 
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมวาระประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการเร่งด่วนของรัฐบาล ตลอดถึงโครงการต่างๆ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอได้ดำเนินการแล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ 2563, ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูก ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคพืชและแมลงในขณะนี้ ทั้งนี้เพื่อการประสานประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรในระดับหมู่บ้านต่อไป
04/08/2563
 
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับอำเภอกาญจนดิษฐ์ ดำเนินโครงการ “พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563” โดยเป็นแม่งานการจัดงาน ทั้งนี้ได้ประสาน กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer ในพื้นที่ จำนวน 18 กลุ่ม เพื่อร่วมออกบู๊ทจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร โดยมี ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ศาลาประชาคมอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้การตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้บริโภค รวมถึงเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิต สนใจและมีความพร้อมที่จะจัดตลาดสินค้าเกษตร โดยมีดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไป วันที่ 7 กันยายน 2563
04/08/2563
 
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประชุมวางแผนการทำงานประจำเดือนสิงหาคม 2563 (DM) ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ T&V System เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
-การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ข้าราชการ/พนักงานราชการ แบบประเมิน ตัวชี้วัด รอบที่ 2/2563
-การติดตาม/รายงานความก้าวหน้าโครงการ 9101 ในระดับพื้นที่
-การจัดทำวีดิทัศน์ สรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563
-การให้บริการเกษตรกรที่ดี/การป้องกันและลดข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ของเกษตรกร
-การเตรียมความพร้อมในการจัดตลาดนัดเกษตรกรในวันที่ 4 สิงหาคม 2563
-การประชาสัมพันธ์ เพื่อทำความเข้าใจแก่เกษตรกร เรื่องขั้นตอนเพื่อการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ
-เน้นย้ำการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
03/08/2563
 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางสาวสมัย สังข์ทองงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ ร่วมกับนายยุทธพงศ์ อรุณคง นายกฯ และสมาชิก อบต.ทุ่งกง เพื่อวางแผนการยกระดับแปลงเกษตรเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาการเกษตรสู่การเกษตรเชิงท่องเที่ยว ของนายชูชีพ กุลฉัตรานนท์ ม.2 ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ โดยกิจกรรมภายในฟาร์ม เป็นการปลูกพืชผสมผสาน ภายในพื้นที่ 1 ไร่ โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงาน
31/07/2563
 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางสาวสมัย สังข์ทองงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563 แก่เกษตรกรบ้านท่าเฟือง หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้จากช่วงฤดูการเพาะปลูก เกษตรกรได้เปลี่ยนแปลงพืชปลูก มีการปลูกพืชแซม เช่น ผัก ข้าว และพืชไร่อื่นๆที่หลากหลาย โดยได้ให้บริการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 28 ราย
30/07/2563
 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในช่วงเช้า และกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ในช่วงค่ำ ณ ศาลาประชาคมอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยมีว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ ์เป็นประธานในพิธี
29/07/2563
 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกร(ทุเรียน ) โดยในช่วงพิธีเปิดมีนายอดิศักดิ์ วิชัยดิษฐ ประธานกลุ่มกล่าวรายงาน นายโกวิทย์ วัชระสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลกรูด เป็นประธานในพิธีเปิด เเละว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ได้พบปะได้ชื่นชมเเละให้แนวคิดในการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรและในกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรนายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีทำหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ซึ่งวันนี้ได้ร่วมกำหนดกฎระเบียบกติกาของโรงเรียนพร้อมทั้งเป้าหมายร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสวนทุเรียนคุณภาพตามหลักสูตรโดยมีสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกไม้ผลตำบลกรูด เข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้ จำนวน 38 คน ณ สวนทุเรียนนายวิญญา พรหมทวด ม.2 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

29/07/2563
 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางวันทนา ไข่มุกข์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตำบลป่าร่อน) สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงปลูกข้าวไร่ และพืชผัก ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าในฤดูกาลปลูกพืชที่ผ่านมาเกษตรกรในพื้นที่มีการปลูกข้าวไร่และพืชผักกันอย่างหลากหลาย ทั้งนี้เกษตรตำบลได้ทำหน้าที่ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการแปลง ส่งเสริมช่องทางการตลาด และสำรวจข้อมูลเพื่อการรายงานในระบบทะเบียนเกษตรกร
23/07/2563
 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วย นางสาวกนกวรรณ ชูแขวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้ผลิตผักไฮโดรโพนิก และแปลงเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ เพื่อการส่งเสริมช่องทางการตลาด และชี้แจงความสำคัญ ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการบัญชี เพื่อเตรียมพร้อมให้เกษตรกรเข้าสู่ Young Smart Farmer ทั้งนี้แปลงดังกล่าว มีน้องอินเตอร์ เกษตรกรรุ่นเยาว์ เป็นผู้จัดการแปลง และได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP แล้ว นอกจากผักสลัดไฮโดรโพนิกที่เกษตรกรมีจำหน่ายสัปดาห์ละ 2 ครั้งแล้ว เกษตรกรรายดังกล่าวได้ผลิตผักอินทรีย์ เช่น พริก ถั่วพู แตงกวา ออกจำหน่ายเป็นสินค้า สร้างรายได้รายวันอีกด้วย
23/07/2563
 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางวิไลวรรณ พร้อมประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (เกษตรตำบลช้างขวา) และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนเกษตรกร ณ ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อการประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยในพื้นที่มีแปลงผักสลัดอินทรีย์ ของนายคเณศ สกุลพันธ์ บ้านเลขที่ 56 หมู่ 4 ตำบลช้างขวา มีการปลูกกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค ไม้กระถาง เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการขายดังกล่าวเพื่อให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในชุมชนใกล้เคียง เสริมสร้างต่อยอด เกิดรายได้ให้เกษตรกรต่อไป
21/07/2563
 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ดำเนินการประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำสัปดาห์ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- เน้นย้ำการลงพื้นที่เพื่อติดตามงานและสร้างความพร้อม ความตื่นตัว ของกลุ่มต่างๆ เช่น ศดปช. ศจช. กลุ่มวิสาหกิจ เป็นต้น
- วางแผนการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพื้นที่ และแบ่งสายงานเพื่อการประสานงานในระดับพื้นที่
21/07/2563
 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วย นางสาวสมัย สังข์ทองงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับนายยุทธพงศ์ อรุรคง นายก อบต. ทุ่งกง, สมาชิก ศบกต. ทุ่งกง และเกษตรกร กลุ่มสมาชิกเครือข่ายในพื้นที่ จำนวน 35 ราย ร่วมดำเนินกิจกรรมสืบสานวิถีชุมชน “ลงแขก หนำข้าวไร่” ณ อบต. ทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้ส่งเสริมการปลูกผัก เพื่อปรับปุงภูมิทัศน์ และเป็นแบบอย่างแปลงสร้างความมั่นคงด้านอาหาร รอบๆ ที่ทำการ อบต. ทุ่งกงอีกด้วย
21/07/2563
 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วย นางสาวกนกวรรณ ชูแขวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (เกษตรตำบลพลายวาส) ร่วมกับ นายชัยยะ กาญจนดิษฐ นายก อบต. พลายวาส สมาชิก ศบกต. จำนวน 18 ราย และ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ดำเนินการแปลงพืชสมุนไพรประจำตำบล เพื่อเป็นแหล่งต้นทุนการของกลุ่มวิสาหกิจผลิตลูกประคบสมุนไพร ณ พื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้เยี่ยมเยือนครัวเรือนสมาชิก ศบกต. เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชผัก สมุนไพร เพื่อความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมให้คำแนะนำด้านการจัดการดินปุ๋ย ความสมดุลของธาตุอาหาร เพื่อการจัดการระบบการปลูกพืชอาหารที่ดี จำนวน 2 ราย
19/07/2563
 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางวันทนา ไข่มุกต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตำบลป่าร่อน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารอาหารอร่อย เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ได้ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตร เพิ่มช่องทางการขายให้เกษตรกร และเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปในพื้นที่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ซื้อสินค้าโดยตรงจากเกษตรกรผู้ลิตในราคาย่อมเยาว์
19/07/2563
 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางวันทนา ไข่มุกต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตำบลป่าร่อน) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน เพื่อประสานงานและส่งเสริมการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ PGS บ้านฝ่ายคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้สนับสนุนความรู้ด้านการจัดการตลาด แก่เกษตรกรในกลุ่ม จำนวน 12 ครัวเรือน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง และเกิดประสิทธิภาพด้านการตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมการจัดการแปลงทั้งด้านชนิดพืชปลูกที่หลากหลาย ศัตรูพืชประจำฤดู เพื่อให้พืชผลไม่เสียหาย มีสินค้าออกสู่ตลาดหลากหลายอย่างสม่ำเสมอ
15/07/2563
 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วย นางสาวกนกวรรณ ชูแขวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ดำเนินการ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลพลายวาส (ศบกต. พลายวาส) ณ หมู่ที่ 1 ตำบลพลายวาส
โดยชี้แจงความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 (มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน, เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระจาก Covid-19) ตืดตามความก้าวหน้าโครงการ 9101 ติดตามข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายหมู่บ้าน แจ้งข่าวสารเตือนภัยสถานการณ์ศัตรูพืช ส่งเสริมกิจกรรมวิสาหกิจ ติดตามการดำเนินงานด้านเกษตรในชุมชน เพื่อการวางแผนการพัฒนาด้านการเกษตรในระดับตำบล โดยมีคณะกรรมการ สมาชิก ศบกต. เข้าร่วม จำนวน 18 ราย
15/07/2563
 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งลงพื้นที่มาสัมภาษณ์เก็บข้อมูลแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร จำนวน 20 ราย มาให้ข้อมูลดังกล่าว
14/07/2563
 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำสัปดาห์ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V เพื่อการดำเนินงานขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวางแผนการดำเนินงานประจำสัปดาห์เน้นย้ำการติดตามโครงการต่อยอด/ผลการดำเนินการ 9101, เน้นย้ำการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร ตลอดถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การติดตามผลการดำงานโครงการ ปี 2563 และโครงการต่าง โดยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์
13/07/2563
 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นายอนุรักษ์ มุ่งใหม่ (เกษตรตำบลคลองสระ) ร่วมกับสมาชิกปาล์มน้ำมันตำบลคลองสระ จำนวน 48 ราย ประชุมสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลคลองสระ (ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2/2563) ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้ทบทวน/หารือแนวทางการดำเนินกิจกรรม การต่อยอดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกแปลงใหญ่เพื่อให้การดำเนินงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อไป
13/07/2563
 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา? ๑๐.๐๐ น. นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์มอบหมายให้ นางสาวกนกวรรณ ชูแขวง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลกาญจนดิษฐ์? กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์เป็นประธานร่วมพัฒนาตลาดสดเทศบาลกาญจนดิษฐ์ เก็บ/กวาดขยะ? และ การฉีดน้ำทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลกาญจนดิษฐ์ รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕๐ คน
13/07/2563
 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ พร้อมประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (เกษตรตำบลช้างขวา) และ นางวันทนา ไข่มุกข์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
- ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงปลูกข้าวไร่ ของเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้หลายตำบลในอำเภอกาญจนดิษฐ์มีเกษตรกรปลูกข้าวไร่ และทยอยกันมาแจ้งข้อมูลการเพาะปลูกกว่า 30 ราย
- ติดตามสถานการณ์การเข้าทำลายของไฟทอปเทอร่าในทุเรียน
- ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในแปลงทุเรียนและข้าวโพด ในพื้นที่ตำบลช้างขวา พบหนอนกระทู้ระบาด และเข้าทำลายในแปลงข้าวโพดหวาน ของนางอุไรวรรณ คงทรัพย์ เกษตรกร หมู่ 10 ตำบลช้างขวา และแปลงใกล้เคียงของเกษตรกรรายอื่น กว่า 10 ราย เบื้องต้นได้ชี้แจง และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าใจว่าขณะนี้ภาวะการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดยังอยู่ในขั้นวิกฤต รุนแรง สภาพอากาศตอนนี้เหมาะแก่การฟักตัวในระยะดักแด้เป็นอย่างยิ่ง จึงแจ้งเตือนเกษตรกรระงับการปลูกข้าวโพดออกไปก่อน และหากปลูกแล้วก็ให้พิจารณ์ความคุ้มค่าในระดับเศรษฐกิจก่อนการตัดต้นข้าวโพดเพื่อนำไปเลี้ยงวัว

13/07/2563
 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกันเพื่อพัฒนาแปลงตู้เย็นข้างสำนักงานต้าน COVID-19 ต้นแบบตู้เย็นข้างบ้านของเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้มีการปลูกพืชกินใบอายุสั้นรุ่นใหม่ เช่น ผักสลัด ผักบุ้ง ตลอดจนมีการตัดตกแต่งกิ่ง (ทำสาว) มะเขือ ชะอม ผักหวาน ให้ได้มีอาหารมื้อเที่ยงได้ตลอดปี
09/07/2563
 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางสาวสมัย สังข์ทองงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นางสาวกนกวรรณ ชูแขวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพไม้ผลตำบลกรูด เพื่อวางแนวทาง แผนการพัฒนาของกลุ่ม ทั้งนี้ได้มีแผนเพื่อการส่งเสริมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกสนใจรวมกลุ่มเพื่อการเรียนรู้กว่า 30 ราย ณ พื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
09/07/2563
 
 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน สอบถามข้อมูล
- ศูนย์ฝึกลิงกะแดะแจะ หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดาฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณลือศักดิ์ พัฒนวัฒน์ เป็นประธานชมรมฝึกลิงเพื่อการเกษตร
โดยคุณลือศักดิ์ พัฒนวัฒน์ มีลิง จำนวน 5 ตัว และเป็นของเพื่อนบ้าน จำนวน 1 ตัว ซึ่งมีลิงเพื่อการแสดงให้นักท่องเที่ยวชม จำนวน 2 ตัว (ระยะเวลาในการแสดงของลิงแต่ละครั้ง ประมาณ 1 ชั่วโมง)
- วิทยาลัยฝึกลิงเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดาฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณสมใจ แซ่โค้ว เป็นเจ้าของ วิทยาลัยฝึกลิงเพื่อการเกษตร
โดยคุณสมใจ เล่าว่า เดิมทีมีลิงแค่ 2 ตัว แต่ ได้มีการออกลูกมาเรื่อยๆ จนตอนนี้มีลิง 8 ตัว ตัวผู้ 2 ตัว ตัวเมีย 6 ตัว เลี้ยงไว้เพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยวชม ครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง และใช้เก็บเกี่ยวผลมะพร้าวในเองสวน ซึ่งไม่ได้ใช้งานหนักแต่อย่างใด เพราะหากต้องการใช้งานหนัก เกษตรกรจะนิยมเลี้ยงลิงตัวผู้ เพราะมีกำลังมากกว่า ให้กำลังแรงงานได้ดีกว่า
08/07/2563
 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประชุมวางแผนการทำงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 (MM) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V เพื่อการดำเนินงานขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตาม/รายงานความก้าวหน้าโครงการ 9101 ในระดับพื้นที่
- ทบทวนผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี 2563
- การป้องกันและลดข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ของเกษตรกร
- การประสานงาน/เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ อกม.
- การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรที่อาจจะประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน ปี 2563
- เน้นย้ำการปฏิบัตงานส่งเสริมการเกษตร T&V ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
โดยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
01/07/2563
 
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางวิไลวรรณ พร้อมประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล จำนวน 16 ราย ประชุมติดตามคาดคะนสถานการณ์ไม้ผลอำเภอกาญจนดิษฐ์ ครั้งที่ 2/2563 ณ ที่ทำการกลุ่มไม้ผล หมู่ที่ 9 ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
01/07/2563
 
 
 
 
 
 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ระวัง! หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ระบาดในข้าว (!) พบเจอ แจ้งได้ที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน

 

ขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรประจำปี งบประมาณ 2563 ณ หน้าศาลาประชาคม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

 

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
 
 

นางสาวขวัญตา หล่อเพชร
เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์

รายงานตามระบบสารสเทศ
 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
 สินค้าเกษตรปลอดภัย/ได้มารตฐาน
 หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
 วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
 แทรกแซงราคาสินค้าเกษตร
 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง
 โครงการวิจัย foodsafety
 ทะเบียนผู้ปลูกพืชหลักเศรษฐกิจ
 ระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตพืช
 ระบบข้อมูลงานสถาบัน
ระบบทะเบียนเกษตรกร
 มาตรการประหยัดพลังงาน
สารสนเทศจัดการองค์กร
 ภัยธรรมชาติสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท์ 0-7737-9013 โทรสาร 0-7737-9013 E-mail : sur_kanchanadit@doae.go.th