ข้อมูลอำเภอ
ผู้บริหาร
แนะนำสำนักงาน
วิสัยทัศน์/บทบาทหน้าที่
ทำเนียบเกษตรอำเภอ
โครงสร้างอัตรากำลัง
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ผลิตภันฑ์กลุ่มแม่บ้าน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
แหล่งท่องเที่ยว
หน่วยงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานเกษตรจังหวัด  
เกษตรอำเภอเมือง           
เกษตรอำเภอพุนพิน     
เกษตรอำเภอท่าฉาง   
เกษตรอำเภอดอนสัก
เกษตรอำเภอบ้านนาสาร   
เกษตรอำเภอบ้านนาเดิม
เกษตรอำเภอเคียนซา
เกษตรอำเภอไชยา
เกษตรอำเภอเวียงสระ 
เกษตรอำเภอท่าชนะ
เกษตรอำเภอพระแสง
เกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม
เกษตรอำเภอบ้านตาขุน
เกษตรอำเภอชัยบุรี   
เกษตรอำเภอพนม
เกษตรอำเภอวิภาวดี  
เกษตรอำเภอเกาะสมุย
เกษตรอำเภอเกาะพงัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 
 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากช้าง ที่ได้รับประสบภัยในพื้นที่ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ : ก.ช.ภ.อ. (ภัยจากช้างป่า) จำนวน 17 ราย ยอดเงิน 93,795 บาท ณ ห้องประชุมเมืองท่าทอง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยมี ว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าว
03/10/2563
 
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ และ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผักอินทรีย์มาตรฐาน PGS ตำบลป่าร่อน ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากเทสโก้โลตัส และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดูงาน/หารือ แนวทางการจัดจำหน่ายผลผลิต โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผักอินทรีย์มาตรฐาน PGS ตำบลป่าร่อน และเครือข่ายตำบลช้างขวา ร่วมให้ข้อมูล ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผักอินทรีย์มาตรฐาน PGS ตำบลป่าร่อน
28/10/2563
 

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นางสาวสมัย สังข์ทองงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายจักรกฤษณ์ คงทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับนายทวีศักดิ์ หนูรักษ์ และเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบ ออกแบบ วางผังแปลงของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ระยะที่ 3 ในพื้นที่ตำบลทุ่งกง ตำบลทุ่งรัง ตำบลกรูด และตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 8 แปลง

26/10/2563
 
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย ชูนาค ประธานในที่ประชุม ร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอกาญจนดิษฐ์ : ก.ช.ภ.อ. (ภัยจากช้างป่า) พิจารณาเพื่อให้การชดเชย ช่วยเหลือแก่เกษตรกรตำบลช้างซ้ายที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าทำลายจากช้างป่า ณ ห้องประชุมเมืองท่าทอง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์
26/10/2563
 

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นางวันทนา ไข่มุกข์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ นายทวีศักดิ์ หนูรักษ์ และเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมตรวจสอบพื้นที่และออกแบบ วางผังแปลงของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ณ ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 แปลง ตรวจสอบและผ่านตามหลักเกณฑ์ผ่าน จำนวน 7 แปลง อีก 1 แปลงเกษตรกรขอสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ

21/10/2563
 
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งเสริมความรู้การจัดตั้ง และการจดทะเบียนสหกรณ์ สำหรับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน (นิติบุคคล) เพื่อเข้าร่วมโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้านเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
06/10/2563
 
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการตลาดนัดสินค้าเกษตรกร อำเภอกาญจนดิษฐ์
โดยมี ว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เยื่อมเยือนบู๊ทแม่ค้า เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินกิจกรรม
ทั้งนี้ได้ตั้งจุดนัดพบเกษตรกรเพื่อการกระจายสินค้าแปรรูปจากกลุ่มแม่บ้าน วิสาหกิจชุมชน ผลผลิตผลทางการเกษตรสู่ผู้บริโภคโดยตรง เกษตรกรมีที่ขาย ผู้บริโภคได้สินค้าสดใหม่ ราคายุติธรรม และจะมีการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทุกๆ วันจัทร์ เพื่อผลักดันให้เป็นจุดกระจายสินค้าเกษตรที่สำคัญ ณ สนามใต้ขาม หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
05/10/2563
 
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประจำเดือนกันยายน 2563 ครั้งที่ 11/2563 ตามระบบส่งเสริมการเกษตร แบบ T&V System เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- การสรุปการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2563
- ผลการติดตาม/รายงานความก้าวหน้าโครงการ 9101 ในระดับพื้นที่
- การให้บริการเกษตรกรที่ดี/การป้องกันและลดข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ของเกษตรกร
- เน้นย้ำการอยู่เวรประจำสำนักงานในวันหยุดราชการ
- ชี้แจง สรุปผลการรับสมัครแปลงเกษตร และผู้จ้างงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎ์ธานี
05/10/2563
 
วันที่ 28 กันยายน 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เพื่อความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
05/10/2563
 
วันที่ 23 กันยายน 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาบริหารจัดการมะพร้าวภาคใต้ เพื่อทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่เพื่อขยายผลโครงการฯ
ทั้งนี้ได้ติดตามจุดส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการแปลงมะพร้าว ของ นายสุทธิ เฝือชัย เกษตรกรหมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนทอง, ศูนย์ฝึกลิง พื้นที่ หมู่ 3 ตำบลตะเคียนทอง และแปลงปลูกโกโก้ ของนายวิหารพร สว่างแสง เกษตรกรหมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23/09/2563
 
วันที่ 23 กันยายน 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นายแสงเจริญ วิศิษฏ์ไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (เกษตรตำบลท่าอุแท) ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (ระยะที่ 2)
โดยมีเกษตรกรตำบลท่าอุแท สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 ราย ซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจแปลงเบื้องต้นและผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 แปลง
23/09/2563
 
วันที่ 22 กันยายน 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางสาวสมัย สังข์ทองงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงปลูกข้าวไร่เพื่อการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563
ทั้งนี้ได้ตรวจสอบแปลงของเกษตรกร 22 ราย แปลงปลูก จำนวน 22 แปลง ปลูกข้าวไร่แซมในแปลงยางพารา และทุเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น 159 ไร่ ณ พื้นที่ หมู่ที่ หมู่ 2,6 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22/09/2563
 

วันที่ 17 กันยายน 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นางสาวสมัย สังข์ทองงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจสอบพื้นที่เพื่อการวางผังแปลงของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มทฤษฎีใหม่ จำนวน 6 แปลง ณ ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

17/09/2563
 
วันที่ 16 กันยายน 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ในฐานะประธานคณะทำงานระดับอำเภอ พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองคุณสมบัติ และคัดเลือกเกษตรกร โดยมี ว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน มีเกษตรกร สมัครเข้าร่วมโครงการ ในรอบที่ 1 จำนวน 74 ราย ผลการพิจารณา ผ่าน ตามหลักเกณฑ์ จำนวน 68 ราย
ทั้งนี้ได้ประกาศผลคะแนนผู้รับจ้างงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ในรอบที่ 1 และได้ดำเนินการทดสอบไปแล้วตามที่ได้รับมอบหมาย เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
17/09/2563
 
วันที่ 14 กันยายน 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับคณะทำงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ดำเนินการทดสอบเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างงานตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้วิถีการปฏิบัติอย่างรัดกุมจากมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยมีผู้สนใจสมัครเป็นผู้รับจ้างงาน จำนวน 57 ราย มีผู้เข้ารับการทดสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ จำนวน 40 ราย
14/09/2563
 
วันที่ 10 กันยายน 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าอุแท ซึ่งมีกิจกรรมต่อยอดโดยก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนปาล์มน้ำมันท่าอุแท ณ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นจุดรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพ และให้ราคายุติธรรมแก่สมาชิกภายในกลุ่ม มี นายปรีชา แก้วขำ รองประธานวิสาหกิจชุมชนปาล์มน้ำมันท่าอุแท ให้การต้อนรับ ได้เยี่ยมชมจุดชั่งน้ำหนักผลปาล์ม ระบบประมวลผล พบว่าความก้าวหน้าในการสร้างลานรับซื้อผลผลิตดังกล่าวสำเร็จไปแล้วกว่าร้อยละ 80 และกำลังจะเปิดรับซื้อผลผลิตได้เร็วๆนี้
10/09/2563
 
วันที่ 4 กันยายน 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นางสาวสมัย สังข์ทองงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ จัดประชุมคณะกรรมการ ศบกต.ทุ่งกง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่, การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และหารือร่วมกันเรื่องการจัดตลาดสินค้าชุมชนตำบลทุ่งกง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 28 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
04/09/2563
 
วันที่ 3 กันยายน 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ คงทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตำบลตะเคียนทอง) และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงโครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ แก่เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 ราย ณ หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้แปลงที่เกษตรกรนำมาเข้าร่วมเป็นแปลงปาล์มน้ำมัน ซึ่งให้ผลผลิตตกต่ำ จึงอยากเปลี่ยนพืชปลูก และสนใจเข้าร่วมโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ ตอบข้อซักถาม เยี่ยมเยือนติดตามแปลง และรับสมัครเกษตรกรรายดังกล่าวเข้าร่วมโครงการฯ อีกด้วย
03/09/2563
 
วันที่ 2 กันยายน 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมวาระประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกันยายน 2563 เพื่อรับทราบแผนดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ และประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ แก่ตัวแทนผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 117 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจโครงการแก่เกษตรกรในระดับหมู่บ้านต่อไป
02/09/2563
 
วันที่ 1 กันยายน 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วย นางวันทนา ไข่มุกข์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตำบลป่าร่อน) ร่วมกิจกรรมมอบบ้านหลังใหม่ จากใจเหล่ากาชาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี2563 แก่นางสาวสาคร จิตรคำนึง ณ บ้านเลขที่ 49/3 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ได้สนับสนุน และจัดทำแปลงผักสวนครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ มีนางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านหลังใหม่ดังกล่าว
01/09/2563
 
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางวันทนา ไข่มุกข์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตำบลป่าร่อน) และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่เพื่อการสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ แก่เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 58 ราย
ทั้งนี้มีผู้สนใจเป็นเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแต่ได้อยู่ในกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสานของกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่แล้ว ตลอดถึงมีปัญหาจำกัดบางประการ เช่นด้านการขุดบ่อกักเก็บน้ำ เกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการแต่มีพื้นที่ที่ขอทุนปลูกพืชกับการยางแห่งประเทศไทยแล้ว และผู้สนใจสมัครรับจ้างแรงงาน แต่คุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ได้นำประเด็นปัญหาดังกล่าวหารือในที่ประชุมสรุปการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ ให้ได้แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้โครงการดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป...
28/08/2563
 
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางสาวกนกวรรณ ชูแขวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายอนุรักษ์ มุ่งใหม่ และ นายจักรกฤษณ์ คงทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อการวินิจฉัยศัตรูพืชที่เข้าทำลาย และสร้างความเสียหายในแปลงมะพร้าว ของ นายสายัณต์ วัชรินทร์พร เกษตรกร หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้พบว่าแปลงมะพร้าวดังกล่าวมีอายุปลูกอยู่ในช่วงกำลังจะให้ผลผลิต เกษตรกรพบร่องรอยการเข้าทำลายของแมลงดำหนาม เป็นสาเหตุความกังวลเรื่องความเสียหายของผลผลิต ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้เรื่องการจัดการแปลง การรักษาสมดุลนิเวศในแปลง และการเฝ้าระวังการระบาดแก่เกษตรกร เพื่อการจัดการแปลงที่ดีต่อไป
26/08/2563
 
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นายแสงเจริญ วิศิษฏ์ไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (เกษตรตำบลท่าอุแท) ลงพื้นที่ดำเนินการวางแผนปฏิบัติงานและแผนเชื่อมโยงธุรกิจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยหมักรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยหมักรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 22 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยหมักรักษ์สิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
26/08/2563
 
 
 
 
 

ประกาศ รับสมัครเกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรกรท่านใดต้องการสระน้ำไว้ใช้ในสวนให้มาสมัครได้ที่สนง.เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ตั้งแต่วันนี้ - 9 กันยายน นี้ หรือติดต่อจนท.เกษตรตำบลได้โดยตรง
**สิ่งที่จะได้รับเมื่อท่านเข้าร่วมโครงการ
1.ขุดสระน้ำให้ขนาดไม่เกิน 3 ไร่
2.ได้รับการฝึกอบรมความรู้เกษตรทฤษฏีใหม่
3.ได้รับปัจจัยการผลิตด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ระวัง! หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ระบาดในข้าว (!) พบเจอ แจ้งได้ที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน

 

ขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรประจำปี งบประมาณ 2563 ณ หน้าศาลาประชาคม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

 

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
 
 

นางสาวขวัญตา หล่อเพชร
เกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์

รายงานตามระบบสารสเทศ
 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
 สินค้าเกษตรปลอดภัย/ได้มารตฐาน
 หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
 วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
 แทรกแซงราคาสินค้าเกษตร
 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง
 โครงการวิจัย foodsafety
 ทะเบียนผู้ปลูกพืชหลักเศรษฐกิจ
 ระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตพืช
 ระบบข้อมูลงานสถาบัน
ระบบทะเบียนเกษตรกร
 มาตรการประหยัดพลังงาน
สารสนเทศจัดการองค์กร
 ภัยธรรมชาติสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท์ 0-7737-9013 โทรสาร 0-7737-9013 E-mail : sur_kanchanadit@doae.go.th