ทำเนียบเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์
ลำดับที่ ชื่อสกุล
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายผม พิมลศรี พ.ศ. 2514 - 2516
2 นายปลอบ เพชรหนองชุม พ.ศ. 2516 - 2528
3 นายสถิตย์ เกตุเกลี้ยง พ.ศ. 2529 - 2529
4 นายปลอบ เพชรหนองชุม พ.ศ. 2529 - 2530
5 นายอำไพ ศรีใหม่ พ.ศ. 2531 - 2540
6 นายประสิทธิ์ บุญชุม พ.ศ. 2540 - 2541
7 นายนิพนธิ์ ขาวกลิบ พ.ศ. 2541 - 2541
8 นายเสนอ ศรีชุม พ.ศ. 2545 - 2546
9 นายทวีป อรรถพรพงษ์ พ.ศ. 2546 - 2547
10 นายธวัชชัย ชุมวระ พ.ศ. 2548 - 2553
11 นายยงยุทธ กุลทอง พ.ศ. 2554 - 2561
12 นางสาวขวัญตา หล่อเพชร พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน