ข้อมูลอำเภอกาญจนดิษฐ์


ประวัติอำเภอกาญจนดิษฐ์
 

           อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมเป็นเมืองเก่า ชื่อ "เมืองท่าทอง" ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ริมคลองท่าทอง ตรงบริเวณตลาดบ้านท้อน   ตำบลท่าทองในปัจจุบัน เมืองท่าทองตั้งขึ้นเมื่อใดไม่ทราบแน่นอน   เพราะจากอักขราภิธานศรับท์ของ หมอปรัดเล ได้รวบรวมพิมพ์ไว้ว่า ประมาณ พ.ศ. 1588 เมืองท่าทองได้ตั้งขึ้นแล้ว โดยมีอาณาเขตดังนี้
          
 ทิศเหนือ              ติดต่อ     ทะลและอำเภอไชยา
           ทิศใต้                  ติดต่อ     อำเภอเวียงสระและจังหวัดนครศรีธรรมราช    
           ทิศตะวันออก        ติดต่อ     จังหวัดนครศรีธรรมราช
           ทิศตะวันตก          ติดต่อ      อำเภอไชยา และอำเภอคีรีรัฐ

           โดยมีพระวิสูตรสงครามรามภักดี  (พระท่าทอง)  เป็นเจ้าเมือง   เมื่อพม่ายกพลมาตีเมืองต่างๆ    ตลอดมาจนถึง เมืองท่าทอง   พม่าเผาทำลายเสียยับเยิน   เจ้าผู้ครองนครหนีหายสาปสูญไป    เมื่อกรมพระราชวังบวรสุรสิงหนาทขับไล่พม่าถอยหนี ไปหมดแล้ว    จึงตั้งนายสมเป็นผู้รั้งเมืองท่าทอง    จนมาได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นหลวงวิเศษ และเป็นพระวิสูตรสงครมรามภักดี
(พระท่าทอง) แทนคนเก่าที่หายไป หลวงวิเศษได้ย้ายเมืองใหม่มาตั้งที่บ้านกะแดะ  ใกล้คลองกะแดะ บริเวณตลาดกะแดะในปัจจุบัน จากนั้นเห็นว่าคลองกะแดะเล็ก ไม่สะดวกในการสัญจร จึงย้ายเมืองไปตั้งใหม่ที่บริเวณริมคลองมะขามเตี้ย   บริเวณตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีในปัจจุบัน

            ได้มีผู้ครองเมืองท่าทองสืบทอดกันมา   จนในรัชการที่ 4   ได้ย้ายเมืองท่าทองไปตั้งที่ บ้านดอน ริเวณบ้านพักผู้ว่าปัจจุบัน และได้พระราชทานนามใหม่ว่า "เมืองกาญจนดิฐ" ปี พ.ศ. 2442  โปรดให้รวมเมืองไชยา  และเมืองกาญจนดิฐเป็นเมืองเดียวกัน เรียก "เมืองไชยา" เพื่อให้นาม "กาญจนดิฐ" มาเป็นชื่ออำเภอ แทนอำเภอกะแดะ (ของเมืองท่าทองเก่า)    และได้ตั้งที่ว่าการอำเภอ ขึ้นที่ วัดกำแพง หรือที่ตั้ง ส.ภ.อ. กาญจนดิษฐ์ในปัจจุบัน

             พ.ศ. 2510    นายชื่น ทองศิริ นายอำเภอสมัยนั้น  ได้ย้ายที่ว่าการมาตั้งอยู่ในที่ปัจจุบันนี้      และในสมัยนายอำเภอ วีรเทพ หาญณรงค์ ได้เปลี่ยนชื่อ "อำเภอกาญจนดิฐ" มาเป็น "อำเภอกาญจนดิษฐ์" จนตราบเท่าทุกวันนี้

ข้อมูลปัจจุบัน
           อำเภอกาญจนดิษฐ์มีอาณาเขตดังนี้
              ทิศเหนือ          ติดต่อ    อ่าวบ้านดอน
              ทิศใต้            ติดต่อ     อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
                                              และอำเภอสิชล , อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช    
            
 ทิศตะวันออก    ติดต่อ     อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
                                             และอำเภอท่าศาลา , กิ่งอำเภอนบพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราช    
            
 ทิศตะวันตก      ติดต่อ     อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
                ห่างจากตัวจังหวัดตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร

           
เนื้อที่
                 อำเภอกาญจนดิษฐ์ 873.539 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 616,875 ไร่

           
ภูมิประเทศ
                 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสลับกับลูกคลื่นลอนเล็กน้อย จนถึงลูกคลื่นลอนชัน มีแนวเทือกเขาอยู่ทางตอน ใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอ ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทางตอนเหนือเป็นพื้นที่ราบชายฝั่งติดต่อกับอ่าวบ้านดอน ตอนกลาง เป็นที่ราบลุ่ม ตอนในสุดเป็นที่ราบสูงและป่าเขา
                
         พื้นที่ป่า 30 %           ภูเขา 15 %            ที่ราบ 55 %

           ภูมิอากาศ
                 ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุขเขตร้อน ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม
           
การปกครอง
             
แบ่งการปกครองตาม พ.ร.บ.ลักษระปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 เป็น 13 ตำบล 114 หมู่บ้าน
              ตำบลกะแดะ         9   หมู่บ้าน
              ตำบลกรูด            10 หมู่บ้าน
              ตำบลคลองสระ       9   หมู่บ้าน      
             
ตำบลช้างขวา        14 หมู่บ้าน
             
ตำบลช้างซ้าย        12 หมู่บ้าน
             
ตำบลตะเคียนทอง   7  หมู่บ้าน
             
ตำบลท่าทอง         9   หมู่บ้าน
             
ตำบลท่าทองใหม่    5   หมู่บ้าน
             
ตำบลทุ่งกง           5   หมู่บ้าน
             
ตำบลทุ่งรัง           5   หมู่บ้าน
             
ตำบลท่าอุแท        13  หมู่บ้าน
             
ตำบลป่าร่อน         7   หมู่บ้าน
             
ตำบลพลายวาส      9   หมู่บ้าน

            มีเทศบาล 3 แห่ง ประกอบด้วย
               เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์
              
เทศบาลตำบลท่าทองใหม่
            
เทศบาลตำบลช้างซ้าย

            องค์การบริหารส่วนตำบล 11 แห่ง ประกอบด้วย
               องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส
              
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
               องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง
               องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท
               องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
      
         องค์การบริหารส่วนตำบลช้างขวา
              
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน
              
องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด
              
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกง
              
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ
              
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง

           ประชากร
                 มีประชากรทั้งสิ้น 81,165 คน แยกเป็นชาย 40,548 คน หญิง 40,617 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 93 คน/ตารางกิโลเมตร

           อาชีพเกษตรกร
              เกษตรกรรม     88 %
             
ค้าขาย             2 %
             
อาชีพประมง    1.5 %   
              รับจ้างทั่วไป    3.5 %        
             
อาชีพอื่น ๆ        5 % 

            การอุตสาหกรรม
                 อำเภอกาญจนดิษฐ์ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรและประมง
และเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในเขต อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวนทั้งสิ้น 34 โรง     เงินลงทุนกว่า100
ล้านบาท
           
การพาณิชย์
                 - มีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง
                 - มีธนาคาร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
   
              ธนาคารออมสิน
   
              ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   
              ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
                 - มีสหกรณ์ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่
   
              สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำสุราษฎร์ธานี จำกัด
   
              สหกรณ์การเกษตรเมืองกาญจนดิษฐ์ จำกัด
   
              สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อสุราษฎร์ธานี จำกัด
   
              สหกรณ์ประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี จำกัด
   
              สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านท่าเฟือง
   
              สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองสระ
   
              สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งคา
   
              สหกรณ์กองทุนสวนยางช้างคู่พัฒนา
   
              สหกรณ กรป. กลางผู้เลี้ยงหอยนางรมกาญจนดิษฐ์
   
              สหกรณ์กลุ่มสงเคราะห์การทำสวนยางบ้านพุฒพัฒนา

           การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
                   
การศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณ 85% ศาลานาอื่น ๆ ประมาณ 15 %
              มีสถาบันหรือองค์กรศาสนา
                                    วัด 32 วัด ที่พักสงฆ์ จำนวน 16 แห่ง
                                    มัสยิด จำนวน 6 แห่ง      
                                   
ศาลเจ้า จำนวน 2 แห่ง      
                                   
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
              ศิลปวัฒนธรรม
                                   
หนังตะลุง
                                    เพลงบอก
                                   
กลองยาว
              ประเพณี
                                   
พิธีสรงน้ำพระวัดคูหา , ทอดผ้าป่า , ชักพระประเพณี , วันสาร์ทเดือนสิบ , วันลอยกระทง , วันขึ้นปีใหม่

           
การสาธารณสุข
   
              มีการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยมีสถานบริการ ดังนี้
                                    โรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง จำนวน 1 แห่ง
                                    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  จำนวน 1 แห่ง
                                    สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน   จำนวน 17 แห่ง
                                    สถานีส่วนมาเลเรีย   จำนวน 1 แห่ง

           ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   
              มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอ จำนวน 1 แห่ง คือ สถานีตำรวจภูธรอำเภอกาญจนดิษฐ